Ukončené zahraniční projekty

(ICT PSP EC, konec 12/2015)

(EC, 2015)

(EC, 2015)

SCIROCCO (Scaling Integrated Care in Context) je konsorcium 10 evropských partnerů, kteří společně tvoří online nástroj pro hodnocení připravenosti k implementaci integrované péče v jednotlivých regionech/organizacích. Problematika integrované péče v ČR je dlouhodobě diskutována, ale v současné době není implementována do praxe. Pro integrovanou péči chybí jednotlivé metodologie, jejíž vypracování jsou cílem projektu a vedou k pochopení, jakým způsobem integrovanou péči implementovat. Hlavní důraz je kladen na kontext a prostředí systémů zdravotní péče pro přijetí integrované péče. Více informací o projektu naleznete na následujícím odkaze http://www.scirocco-project.eu/.

Maturity model - Model připravenosti pro integrovanou péči

 

V roce 2015 byl pod záštitou Lékařské fakulty v Olomouci spuštěn projekt Connected for Health, který měl za úkol identifikovat, otestovat a vyhodnotit nové i stávající systémy a služby (př. videokonzultace) pro poskytování dostupné domácí zdravotní péče prostřednictvím otevřených FTTH (Fiber To The Home) sítí.

Koordinátorem celého projektu byl finský Regional Council of South Ostrobothnia (RCSO) a doba realizace projektu byla 5. 6. 2015 – 4. 6. 2016, kdy poskytovatelem podpory byla Evropská komise. 

Smyslem projektu bylo najít nejvhodnější, uživatelsky nejpřívětivější a nákladově nejefektivnější kombinaci systémů pro naplňování individuálních potřeb pacientů a získat důkazy pro národní i regionální stakeholdery (poskytovatelé, operátoři, regulátoři apod.) o výhodách FTTH sítí pro domácí péči.

Testování bylo prováděno ve čtyřech pilotních studiích s koncovými uživateli v řídce obydlených oblastech s omezeným přístupem k síti ve Finsku, Švédsku a Dánsku, stejně jako v hustěji obydlených oblastech s vysoce kvalitním připojení k síti. Cílem pilotních studií bylo:

  • Zvýšit počet spojení pacienta s rodinou prostřednictvím virtuálních prostředků,
  • zvýšit počet virtuálních schůzek doktorů s pacienty v domácí péči,
  • redukovat administrativní práci pro personál poskytující domácí péči,
  • zlepšení přístupu ke zdravotním údajům (př. změna léků),
  • lepší dostupnost zdravotní péče,
  • zlepšení úrovně znalostí seniorů v problematice péče o zdraví,
  • zvýšení úrovně znalostí odborníků.

Univerzita Palackého se prostřednictvím NTMC podílela zejména na plánu využitelnosti s udržitelným využíváním výsledků projektu v dalších výzkumných aktivitách, evaluaci všech pilotů, cost-benefit analýzou a socioekonomickým hodnocením pilotů včetně etických a právních aspektů.

Hlavním výstupem projektu byla zpráva s doporučeními pro Evropskou komisi o relevantních eHealth systémech a službách založených na využívání open access FTTH sítí, které jsou přenositelné a využitelné i v dalších zemích EU.

Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life)

Projekt niCE-life je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a dalších chronických onemocnění prostřednictvím rozvoje mezinárodně aplikovatelného modelu zdravotnických a pečovatelských služeb pro křehké seniory (založené na dobré praxi sítě e-Care vzniklé v italské Boloni) s využitím progresivních technologií, tj. zejména senzorových technologií, ICT, telemedicíny a pokročilých technik pro analýzy dat. Smyslem je zabránění křehkosti seniorů, zlepšení kvality péče o chronicky nemocné seniory a podpora jejich nezávislého života, sociálních kontaktů a domácí péče po propuštění z nemocnice.

V rámci projektu spolupracuje 10 organizací z 6 různých evropských zemí, které jsou vedené Městskou částí Bratislava – Petržalka, Slovensko. Projekt trvá 36 měsíců od července 2019 do června 2022 a je financovaný programem Evropské unie s názvem Interreg Cetral Europe.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je návrh technologického řešení vycházejícího z dobré praxe v Boloni, které přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty propouštěné z nemocnice do domácí péče a zlepšení spolupráce mezi zdravotním a sociálním sektorem. Ve spolupráci s VUT Brno bude vytvořena a otestována platforma pro sdílení propouštěcích zpráv a dalších pacientských informací mezi zdravotním a sociálním sektorem, tak aby nadále nebylo nutné předávat si papírové zprávy. Dalším cílem je zajistit kontinuitu zdravotní a sociální péče a výběr pro pacienta nejvhodnějších forem poskytování péče. Spolupráce v těchto oblastech je realizována společně s Magistrátem města Olomouc, a to konkrétně s Odborem sociálních věcí.

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 182 886,75 EUR, příspěvek EU tvoří 85 %.

Kontakty:

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Interreg Central Europe zaměřeného na výzkum a inovace pod grantovou dohodou číslo CE1581.

Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES)

SHAPES je inovační projekt financovaný programem Evropské unie s názvem Horizont 2020, do kterého je zapojeno celkem 14 evropských zemí. Jeho cílem je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí stárnoucí populace. Interoperabilní platforma umožní řešení problémů, které provází zejména starší občany, ale i rodiny a poskytovatele služeb a to tím, že nabídne síť rozsáhlých vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení jsou určena zejména pro starší dospělé, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení funkčnosti a schopností, ať už fyzických nebo psychologických, ale také pomáhají zdravým lidem udržovat jejich zdraví co nejdéle je to možné.

Projekt SHAPES bude svojí realizací podporovat evropský průmysl a tvůrce politik, aby našli způsob, jak úspěšně čelit výzvám stárnoucí populace. Kromě toho bude posouvat kupředu rozvoj obchodních modelů založených na hodnotách (tzv. value based model), aby otevřel a rozšířil trh pro inovativní řešení a služby v oblasti digitálního zdraví a péče, ale také aby podporoval a prodlužoval zdravý a nezávislý život. V rámci projektu spolupracuje 36 organizací, které jsou vedené institutem ALL (Assisting Living & Learning) Institute, University of Maynooth, Irsko. Projekt bude trvat 48 měsíců (od listopadu 2019 do října 2023) a bude zahrnovat řadu aktivit, které se zaměřují na vytvoření samotné digitální platformy, vývoj a zdokonalení celkem 15 řešení, která budou jak technologická, tak řešení pro sociální péči zaměřená na podporu starších lidí.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je realizace pilotního ověření nových technologií v oblasti Smart homes, kde bude využívat nejnovější digitální řešení pro sběr dat, jako je např. pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu apod. Další oblastí bude zapojení se do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicinských služeb, kdy NTMC do projektu vstupuje se svým telemedicínským systém Medimonitor, který bude otestován pro dálkovou monitoraci pacientů se srdečním selháním a chronickou obstrukční plicní nemocí, s cílem zdokonalit tento systém dle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Poslední oblastí, kde bude NTMC v pilotním ověření aktivní, je oblast adherence k medikaci seniorních občanů, kdy budou ověřeny dostupné metody monitorace užívání léků v domácím prostředí seniora. Spolupráce v těchto oblastech je realizována společně s Magistrátem města Olomouce a to konkrétně s Odborem sociálních věcí.

Kontakty:

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 zaměřeného na výzkum a inovace pod grantovou dohodou číslo 857159.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857159.

Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)

Cílem projektu JADECARE je přenos čtyř dobrých praxí „včasných osvojitelů“ do jiných zemí EU (další osvojitelé). Tyto dobré praxe vychází z různých EU iniciativ zabývajících se problematikou digitální transformace v rámci poskytování zdravotní a sociální péče. K těmto iniciativám patří například EIP-AHA (NTMC FNOL je referenčním místem) s probíhajícími twinningy mezi partnery, různými Joint Action a projekty financovanými EU. Vybrané dobré praxe jsou zaměřené na integraci zdravotní péče, chronické stavy pacientů a multimorbidní pacienty, křehké pacienty s komplexními potřebami, dále na péči, prevenci a zdraví obyvatel, a na management nemocí a case management.


Záměrem programu JADECARE je posílit schopnost zdravotnických orgánů úspěšně řešit důležité aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitální a integrovanou péči zaměřenou na pacienta a jeho potřeby a přenos a podporu osvědčených postupů.
Dojde k přenosu následujících dobrých praxí: dobrá praxe Baskicko - zdravotnická strategie zaměřující se na stárnutí a chroničnost v integrované péči, dobrá praxe Katalánsko – inovační hub zaměřený na služby integrované péče podporující ICT pro chronické pacienty, německý OptiMedis – model populačně orientované integrované péče, dobrá praxe Dánsko – digitální mapa vedoucí k integraci zdravotnického sektoru.


V rámci projektu spolupracuje 17 různých evropských zemí, které jsou vedené Institutem Asociacion Instituto de Investigacion En Servicios De Salud-Kronikgune, Španělsko a FNOL vystupuje jako přidružený subjekt MZ ČR. Projekt bude trvat 36 měsíců (od října 2020 do září 2023) a je financovaný programem Evropské unie s názvem 3rd Health Programme, Joint Action Grants (HP-JA).

Tato společná akce je spolufinancována z programu Evropské unie Health Programme (2014 - 2020) pod grantovou dohodou číslo 951442.

This joint action is cofunded by the European Union’s Health Programme (2014 - 2020) under grant agreement No 951442.