Národní telemedicínské centrum
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Potkejme se na sociálních sítích

Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového rychle se rozvíjejícího odvětví medicíny - eHealth, resp. telemedicíny.  V současné době existuje v České republice celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly. Cílem NTMC je sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu, hledání a zkoumání nových směrů a postupů v dané oblasti, ověřování a zavádění těchto novinek a principů do praxe a v neposlední řadě rozvoj a využití moderních metod v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. NTMC se v rámci ČR jako jediné centrum komplexně zaměřuje na realizaci klinicky výzkumných aktivit v oblasti telemedicíny. 

Iniciátory vytvoření NTMC jsou Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Národní telemedicínské centrum je součástí infrastruktury Fakultní nemocnice Olomouc, kde je vedeno jako léčebné centrum. Dalšími spolupracujícími partnery jsou subjekty z řad univerzitních institutů, zdravotnických zařízení, technologických firem a další relevantní subjekty. 

Národní telemedicínské centrum se stalo jako první v ČR Kompetenčním centrem pro telemedicínu, kdy podepsáním Smlouvy o zřízení kompetenčního centra v oblasti telemedicíny a o vzájemné spolupráci zahájilo úzkou spolupráci s Ministerstvem zdravotníctví s cílem sdílet odborné zkušenosti a spolupracovat na využití přístrojů, technického vybavení, tvorby analýz s cílem dále průběžně zlepšovat a zefektivňovat spolupráci v oblasti telemedicíny, tak aby výstupy této spolupráce byly přínosem pro zdravotnictví v České republice. 

NTMC bude zajišťovat vědecko-výzkumnou a expertní podporu pro MZ ve věcech používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku (telemedicína). Spolupráce NTMC a MZ ČR zahrnuje následující komplex oblastí:

 • Metodika zavádění služeb telemedicíny,
 • koncepční a rozvojové otázky těchto služeb a jejich implementace v praxi,
 • hodnocení přínosů telemedicínských služeb, ekonomiky, bezpečnosti, etiky, využívání dat, technologií včetně sítí, zdravotních služeb a výkonů s telemedicínou, klinických studií,
 • výzkum a vzdělávání v telemedicíně, využívání informačních zdrojů, identifikace pacientské populace splňující indikační kritéria pro poskytování telemedicínských zdravotních služeb,
 • technická normalizace a vzájemná spolupráce telemedicínských systémů s jinými systémy elektronického zdravotnictví, pilotní ověření, mezinárodní spolupráce.
 • propagace odbornosti a zkušeností v oblasti telemedicíny v rámci uživatelské komunity v České republice, organizace workshopů a seminářů, provádění osvěty a komunikace s veřejností, orgány a institucemi včetně zpětné vazby a pacientských zkušeností.

Více informací

 • UNIversal solutions in TElemedicine Deployment for European HEALTH care (United4Health)
 • Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce NTMC
 • Partnerství akademických pracovišť v oblasti eHealth, telemedicíny a asistivních technologií
 • Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open Access FTTH Networks
 • Scaling integrated care in context SCIROCCO
 • Analýza využitelnosti evropských příkladů dobré praxe v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Ambicí NTMC je stát se špičkovým výzkumným pracovištěm, které bude rozsahem svých činností unikátní v celé ČR a bude spolupracovat s dalšími odbornými vzdělávacími, výzkumnými a péči poskytujícími pracovišti v rámci celé ČR i zahraničí. V současnosti se výzkum realizuje zejména v oblasti kardiologie a diabetologie, ambicí NTMC je jej rozšířit do dalších oblastí medicíny (onkologie, pneumologie, neurologie atd.), kde má využití telemedicínských technologií smysl a potenciál dalšího rozvoje.  

Cílem NTMC je nejen poskytování běžné telemedicínské péče, ale zejména aktivní práce na výzkumu, vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů, získávání špičkového know-how od zahraničních subjektů a odborníků, jeho šíření na další odborná pracoviště po celé ČR, vzdělávání nových odborníků v oblasti telemedicíny a využití moderních metod při výuce lékařských a nelékařských oborů. Telemedicína se od roku 2014 rovněž zařadila mezi studijní předměty Lékařské fakulty UP v Olomouci. Díky vzniklému centru se studenti a akademičtí pracovníci dostanou na studijní pobyty, odborné praxe a stáže u zahraničních odborných institucí a firem zabývajících se problematikou eHealth. Mezi taková pracoviště patří například nemocnice, technologické a vývojové firmy nebo výzkumná centra.

Jednou z největších předností telemedicínské léčby je kladení důrazu na preventivní léčbu, zvýšení komfortu pacientů, úspora času lékařů a celkové zefektivnění poskytovaní péče za využití informačních a komunikačních technologií. Moderní technologie také mohou zvýšit bezpečnost pacienta či úspěšnost léčby, zlepšují rovněž komunikaci mezi zdravotníky a nemocnými. Pacientům bude možné nabídnout nejmodernější a velmi efektivní medicínské postupy v oblasti prevence a léčby velkého spektra nemocí a zdravotních problémů. Cílem NTMC je také zefektivnit poskytování zdravotní péče u populace v seniorním věku nejen pomocí technologií, ale také systémovými opatřenimi, která povedou k šíření dobrých praxí ze zahraničí a k implementaci integrované péče do zdravotnického systému ČR. Na základě výše zmíněného je cílem NTMC být špičkovým výzkumným pracovištěm v oblasti telemedicíny a vymezit se tak lifestylovému a komerčnímu pojetí telemedicíny.

Videokonzultační platforma FNOL