Obecný popis Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí

EIP on Active & Healthy Ageing (dále jen „EIP AHA“) se zabývá jednou z nejaktuálnějších společenských výzev evropského kontinentu – stárnutí populace. Zaměřuje se na různé aktivity spojené se zajištěním zdravého, aktivního a nezávislého stárnutí občanů EU, vývoj a výrobu produktů s tím spojených i na zlepšení efektivity a udržitelnost sociálních a zdravotních systémů. Predikce pro země EU není příliš lichotivá, jelikož se předpokládá do 50 let prodloužení věku u žen o 9 let a u mužů o 10 let, avšak již nyní je vyšší věk u žen spojen v průměru s 20 lety stavu dlouhodobé choroby (u mužů 16 let). Proto je otázkou, jak to bude v roce 2060? Hlavním cílem AHA je tedy oddálit příchod chronických chorob a zkvalitnit tak nezávislý život seniorů v zemích EU. EIP AHA je součást Digitální agendy pro Evropu (ICT v sociální a zdravotní péči), kde je snaha o systémové změny v sociální a zdravotní péči se zaměřením na prevenci a posílení role pacienta. V rámcovém programu AHA participuje více než 1000 měst a regionů a je alokováno více než 1 mld. Euro. Opatření se týkalo v roce 2013 více než 30 milionů obyvatel a 2 miliónů pacientů. V současné době je ve světě kladen velký důraz na vytvoření systému integrované péče a v plánech AHA je ve 20 regionech EU zavést integrovanou péči do roku 2020.

 • Jednotlivé existující iniciativy v oblasti aktivního a zdravého stárnutí se budou propojovat a snahou je jejich komplexní sledování.
 • Je nezbytné zapojit regionální autority (vlády), aby bylo možné realizovat opatření ve všech oblastech
 • EIP je politickou iniciativou a nepředstavuje žádné dodatečné finanční zdroje.

3 Hlavní cíle EIP:

 • umožnit občanům EU vést zdravý, aktivní a nezávislý život v průběhu stáří,
 • zlepšit udržitelnost a efektivitu sociálního systému a zdravotnictví,
 • dosáhnout posílení a zlepšení konkurenceschopnosti na trzích inovativních produktů a služeb v reakci na problém stárnutí populace na úrovni EU i na celosvětové úrovni, a vytvořit tak nové příležitosti pro podniky.

 • Referenční místa EIP AHA v EU

Referenční místa jsou koalice regionů, měst, integrovaných nemocnic nebo pečovatelských organizací a jejich cílem je poskytovat konkrétní příklady inovačních služeb s prokazatelným přínosem pro občany a pečovatelské systémy v regionech EU. Některá z těchto míst ve svých oblastech přispěla k růstu a vytváření pracovních míst, řada z nich napomohla rozšíření osvědčených postupů z místní na regionální nebo celostátní úroveň. Úkolem Referenčních míst s nejlepšími postupy je zavádění konkrétních opatření pro zlepšení péče o seniory do praxe, zvýšení efektivity systémů zdravotní a sociální péče a podpora inovací a ekonomického růstu. Referenční místa poskytují partnerství EIP AHA příklady komplexních a inovativních přístupů k aktivnímu a zdravému stárnutí, které mohou být dále využívány i v jiných regionech.

Fakultní nemocnice Olomouc získala status referenčního místa a bylo oceněna jednou hvězdou za příklady Good Practice (dobrá praxe). NTMC se zaměřuje na klinickou péči o chronicky nemocné, zejména seniory. Jak již bylo zmíněno v roce 2013 byly  definovány 2 praxe v programu Cílené dálkové monitorování pacientů s chronickými chorobami:

 • Telemonitoring pacientů s chronickým srdečním selháním a dysfunkcí levé komory
 • Telemonitoring pacientů s akutním IM u nově diagnostikovaného diabetu

 • Fotografie ze slavnostního ceremoniálu (EIP star ceremony) při příležitosti předávání ocenění za příklady „Dobré praxe“, díky čemuž se NTMC stalo referenčním místem. Na snímku přebírá ocenění od Paoli Testori Coggi přednosta I. Interní kliniky kardiologické Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA.

Jednotlivé akční plány v rámci EIP AHA:

 • Prescriptions and adherence to treatment (Zlepšení předepisování a dodržování léčení na regionální úrovni)
 • Preventing falls (Prevence pádů)
 • Preventing functional decline & frailty (prevence a včasná diagnóza poklesu funkčních schopností - fyzických i duševních)
 • Integrated care including remote monitoring (Integrovaná péče zahrnující dálkovou monitoraci)
 • Independent Living (Vývoj nezávislých řešení pro lepší život seniorů)
 • Age-friendly cities and environments (Města a prostředí podporující seniory)

Národní telemedicínské centrum je součástí akčního plánu B3, který se zabývá integrovanou péčí se zaměřením na dálkovou monitoraci pacientova stavu. Garantem skupiny je prof. George Crooks, jenž působí jako Medical Director v NHS24 v Glasgow. Cílem pracovní skupiny je rozvíjet integrovanou péči chronických chorob, včetně monitoringu na regionálních úrovních. Mezi cíle patří mj. integrování stávajících zdravotnických programů a využití potenciálu ICT / eHealth infrastruktury na podporu řízení chronických chorob a integrované péče. K B3 akčnímu plánu se zavázalo 67 partnerů (regiony, organizace, akademie, průmysl) a 143 zainteresovaných partnerů z těchto oblastí. Snahou je vytvořit Společenství integrované péče (Integrated Care Collaborative).

Akční B3 Skupina se skládá z více než 135 účastníků zastupujících regiony, sub-národní správy, dodavatele, pacienty/uživatele sociálních služeb, pečovatelské organizace, akademické instituce, průmysl a další organizace. Důvodem pro angažování v B3 je zaměření této skupiny na „replikaci a vzdělávání v oblasti integrované péče v chronických onemocněních, včetně dálkového monitorování na regionální úrovni“ (= jedna ze SIP specifických akcí).

EIP AHA B3 Action plan má jeden hlavní cíl, který je společný pro všechny akční plány v celém AHA, a to zvýšit průměrný počet tzv. „aktivních zdravých let“ (dobu, po kterou není člověk ohrožován žádnou nemocí) o 2 roky v EU do roku 2020. Aby mohla být tato myšlenka implementována do praxe, tak je nutné stanovit dílčí cíle, které jsou označovány jako SIP Targets (Strategic Implementation Plan of the EIP AHA). V B3 skupině to jsou tzv. podmínky pro chronicky nemocné pacienty, kde je cíl, aby tzv. Chronic Condition´s Programmes byly dostupné nejméně v 10 % cílové populace a nejméně v 50 regionech v roce 2015. Dalším dílčím cílem v období 2015 – 2020 je tzv. Integrated Care, kde je snahou vytvoření Programů Integrované péče sloužící seniorům k podpoře využití a implementaci inovativních nástrojů a služeb ve zdravotnictví a sociálních službách, nejméně ve 20 regionech Evropy. EIP AHA vypracoval na základě těchto požadavků následující plán implementace a rozšíření programů řízení chronické a integrované péče do následujících tzv. Akčních oblastí, kterých je celkem 6.

 • Organizační modely – Mapa partnerských modelů pro implementaci programů chronické a integrované péče
 • Management změn – Mapa nejlepších best practices (příklady dobré praxe) metodologií, který by podporovaly implementaci chronické a integrované péče.
 • Rozvoj pracovní síly – Mapa pro opakované použití zdrojů
 • Riziko stratifikace – rozdělení populace dle věku
 • Možnosti implementace péče – Mapování Best practices v regionech napříč EU
 • Posílení znalostí pacienta – Mapa koučování, vzdělávaní a podpory pacienta, zahrnující také dodržování daných postupů
 • Diseminace
 • Financování, finance
 • ICT nástroje

Pro Národní telemedicínské centrum je nejdůležitější Action Area 7 – Electronic Care Records/ ICT / Teleservices, kde je hlavním cílem Zdůraznit a prokázat přínos, potenciál ICT a telemedicínských služeb v návaznosti na integrovanou péči.

 • D7-1 - shrnutí infrastruktury ICT řešení a eHealth, které pomáhají a podporují management chronické péče a integrovanou péči
 • D7-2 - použití sady nástrojů pro zavedení elektronických zdravotních záznamů/ ICT /Telemedicínských služeb

 • Tým Národního telemedicínského centra (2017).