Kompetenční centrum

Národní telemedicínské centrum se stalo jako první v ČR Kompetenčním centrem pro telemedicínu, kdy podepsáním Smlouvy o zřízení kompetenčního centra v oblasti telemedicíny a o vzájemné spolupráci zahájilo úzkou spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví s cílem sdílet odborné zkušenosti a spolupracovat na využití přístrojů, technického vybavení, tvorby analýz s cílem dále průběžně zlepšovat a zefektivňovat spolupráci v oblasti telemedicíny, tak aby výstupy této spolupráce byly přínosem pro zdravotnictví v České republice. 

NTMC bude zajišťovat vědecko-výzkumnou a expertní podporu pro MZ ve věcech používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku (telemedicína). Spolupráce NTMC a MZ ČR zahrnuje následující komplex oblastí:

  • Metodika zavádění služeb telemedicíny,
  • koncepční a rozvojové otázky těchto služeb a jejich implementace v praxi,
  • hodnocení přínosů telemedicínských služeb, ekonomiky, bezpečnosti, etiky, využívání dat, technologií včetně sítí, zdravotních služeb a výkonů s telemedicínou, klinických studií,
  • výzkum a vzdělávání v telemedicíně, využívání informačních zdrojů, identifikace pacientské populace splňující indikační kritéria pro poskytování telemedicínských zdravotních služeb,
  • technická normalizace a vzájemná spolupráce telemedicínských systémů s jinými systémy elektronického zdravotnictví, pilotní ověření, mezinárodní spolupráce.
  • propagace odbornosti a zkušeností v oblasti telemedicíny v rámci uživatelské komunity v České republice, organizace workshopů a seminářů, provádění osvěty a komunikace s veřejností, orgány a institucemi včetně zpětné vazby a pacientských zkušeností.