Národní telemedicínské centrum

Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového rychle se rozvíjejícího odvětví medicíny - eHealth, resp. telemedicíny.  V současné době existuje v České republice celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly. Cílem NTMC je sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu, hledání a zkoumání nových směrů a postupů v dané oblasti, ověřování a zavádění těchto novinek a principů do praxe a v neposlední řadě rozvoj a využití moderních metod v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. NTMC se v rámci ČR jako jediné centrum komplexně zaměřuje na realizaci klinicky výzkumných aktivit v oblasti telemedicíny. 

Iniciátory vytvoření NTMC jsou Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Národní telemedicínské centrum je součástí infrastruktury Fakultní nemocnice Olomouc, kde je vedeno jako léčebné centrum. Dalšími spolupracujícími partnery jsou subjekty z řad univerzitních institutů, zdravotnických zařízení, technologických firem a další relevantní subjekty. 

 • Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES)
 • Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life)
 • Implementation of personalised risk prediction and prevention of sudden cardiac death after myocardial infarction (PROFID)
 • Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)
 • Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open Access FTTH Networks
 • Scaling integrated care in context (SCIROCCO)
 • UNIversal solutions in TElemedicine Deployment for European HEALTH care (United4Health)
 • Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb
 • Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce NTMC
 • Analýza využitelnosti evropských příkladů dobré praxe v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
 • Partnerství a spolupráce oblasti eHealth
 • Interaktivní kardiologie – moderní výukové metody
 • Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů

Ambicí NTMC je stát se špičkovým výzkumným pracovištěm, které bude rozsahem svých činností unikátní v celé ČR a bude spolupracovat s dalšími odbornými vzdělávacími, výzkumnými a péči poskytujícími pracovišti v rámci celé ČR i zahraničí. V současnosti se výzkum realizuje zejména v oblasti kardiologie a diabetologie, ambicí NTMC je jej rozšířit do dalších oblastí medicíny (onkologie, pneumologie, neurologie atd.), kde má využití telemedicínských technologií smysl a potenciál dalšího rozvoje.  

Cílem NTMC je nejen poskytování běžné telemedicínské péče, ale zejména aktivní práce na výzkumu, vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů, získávání špičkového know-how od zahraničních subjektů a odborníků, jeho šíření na další odborná pracoviště po celé ČR, vzdělávání nových odborníků v oblasti telemedicíny a využití moderních metod při výuce lékařských a nelékařských oborů. Telemedicína se od roku 2014 rovněž zařadila mezi studijní předměty Lékařské fakulty UP v Olomouci. Díky vzniklému centru se studenti a akademičtí pracovníci dostanou na studijní pobyty, odborné praxe a stáže u zahraničních odborných institucí a firem zabývajících se problematikou eHealth. Mezi taková pracoviště patří například nemocnice, technologické a vývojové firmy nebo výzkumná centra.

Jednou z největších předností telemedicínské léčby je kladení důrazu na preventivní léčbu, zvýšení komfortu pacientů, úspora času lékařů a celkové zefektivnění poskytovaní péče za využití informačních a komunikačních technologií. Moderní technologie také mohou zvýšit bezpečnost pacienta či úspěšnost léčby, zlepšují rovněž komunikaci mezi zdravotníky a nemocnými. Pacientům bude možné nabídnout nejmodernější a velmi efektivní medicínské postupy v oblasti prevence a léčby velkého spektra nemocí a zdravotních problémů. Cílem NTMC je také zefektivnit poskytování zdravotní péče u populace v seniorním věku nejen pomocí technologií, ale také systémovými opatřenimi, která povedou k šíření dobrých praxí ze zahraničí a k implementaci integrované péče do zdravotnického systému ČR. Na základě výše zmíněného je cílem NTMC být špičkovým výzkumným pracovištěm v oblasti telemedicíny a vymezit se tak lifestylovému a komerčnímu pojetí telemedicíny.