Aktuální mezinárodní projekty

Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES)

SHAPES je inovační projekt financovaný programem Evropské unie s názvem Horizont 2020, do kterého je zapojeno celkem 14 evropských zemí. Jeho cílem je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí stárnoucí populace. Interoperabilní platforma umožní řešení problémů, které provází zejména starší občany, ale i rodiny a poskytovatele služeb a to tím, že nabídne síť rozsáhlých vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení jsou určena zejména pro starší dospělé, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení funkčnosti a schopností, ať už fyzických nebo psychologických, ale také pomáhají zdravým lidem udržovat jejich zdraví co nejdéle je to možné.

Projekt SHAPES bude svojí realizací podporovat evropský průmysl a tvůrce politik, aby našli způsob, jak úspěšně čelit výzvám stárnoucí populace. Kromě toho bude posouvat kupředu rozvoj obchodních modelů založených na hodnotách (tzv. value based model), aby otevřel a rozšířil trh pro inovativní řešení a služby v oblasti digitálního zdraví a péče, ale také aby podporoval a prodlužoval zdravý a nezávislý život. V rámci projektu spolupracuje 36 organizací, které jsou vedené institutem ALL (Assisting Living & Learning) Institute, University of Maynooth, Irsko. Projekt bude trvat 48 měsíců (od listopadu 2019 do října 2023) a bude zahrnovat řadu aktivit, které se zaměřují na vytvoření samotné digitální platformy, vývoj a zdokonalení celkem 15 řešení, která budou jak technologická, tak řešení pro sociální péči zaměřená na podporu starších lidí.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je realizace pilotního ověření nových technologií v oblasti Smart homes, kde bude využívat nejnovější digitální řešení pro sběr dat, jako je např. pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu apod. Další oblastí bude zapojení se do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicinských služeb, kdy NTMC do projektu vstupuje se svým telemedicínským systém Medimonitor, který bude otestován pro dálkovou monitoraci pacientů se srdečním selháním a chronickou obstrukční plicní nemocí, s cílem zdokonalit tento systém dle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Poslední oblastí, kde bude NTMC v pilotním ověření aktivní, je oblast adherence k medikaci seniorních občanů, kdy budou ověřeny dostupné metody monitorace užívání léků v domácím prostředí seniora. Spolupráce v těchto oblastech je realizována společně s Magistrátem města Olomouce a to konkrétně s Odborem sociálních věcí.

Kontakty:

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 zaměřeného na výzkum a inovace pod grantovou dohodou číslo 857159.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857159.

Implementation of personalised risk prediction and prevention of sudden cardiac death after myocardial infarction (PROFID)

V rámci projektu PROFID se bude s využitím nejmodernějších metod a rozsáhlých souborů klinických dat z různých evropských oblastí vyvíjet nástroj na podporu klinického rozhodování (skóre rizika), který bude předvídat jednotlivá rizika náhlé srdeční smrti a identifikovat ty pacienty po infarktu myokardu, pro které bude implantace ICD maximálně prospěšná a vysoce účinná. Budou realizovány dvě paralelní randomizované klinické studie s cílem prokázat, že ve srovnání se současnou praxí implantací ICD po infarktu myokardu může využití personalizovaných informací o riziku náhlé srdeční smrti přinést významné zdravotní přínosy pro pacienta a společnost a také zredukovat náklady na poskytování zdravotní péče, což mají potvrdit zdravotní ekonomické analýzy. Bude spuštěn pilotní provoz využití rizikového skóre ve 3 evropských regionech za účasti pojišťoven a úřadů. 

V rámci projektu spolupracuje 21 organizací z 11 různých evropských zemí, které jsou vedené Leipzig Heart Institute GmbH, Německo. Projekt bude trvat 60 měsíců od ledna 2020 do prosince 2024 a je financovaný programem Evropské unie s názvem Horizon 2020. Jedinečné složení konsorcia s klíčovými lídry, pacienty, velkými nemocničními řetězci, plátci, politickými činiteli a státními orgány v celé Evropě má zajistit implementaci do rutinní klinické praxe.

Hlavním cílem projektu je aktualizace guidelines pro ESC (the European Society of Cardiology) s cílem implementovat výsledky studie PROFID do klinické praxe. V rámci projektu vznikne registr pacientů s fibrilací síní, u kterých bude použit nástroj pro podporu klinického rozhodování při implantaci ICD s výpočtem rizikového skóre. 

Kontakty:

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 zaměřeného na výzkum a inovace pod grantovou dohodou číslo  847999.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No  847999.

Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life)

Projekt niCE-life je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a dalších chronických onemocnění prostřednictvím rozvoje mezinárodně aplikovatelného modelu zdravotnických a pečovatelských služeb pro křehké seniory (založené na dobré praxi sítě e-Care vzniklé v italské Boloni) s využitím progresivních technologií, tj. zejména senzorových technologií, ICT, telemedicíny a pokročilých technik pro analýzy dat. Smyslem je zabránění křehkosti seniorů, zlepšení kvality péče o chronicky nemocné seniory a podpora jejich nezávislého života, sociálních kontaktů a domácí péče po propuštění z nemocnice.

V rámci projektu spolupracuje 10 organizací z 6 různých evropských zemí, které jsou vedené Městskou částí Bratislava – Petržalka, Slovensko. Projekt trvá 36 měsíců od července 2019 do června 2022 a je financovaný programem Evropské unie s názvem Interreg Cetral Europe.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je návrh technologického řešení vycházejícího z dobré praxe v Boloni, které přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty propouštěné z nemocnice do domácí péče a zlepšení spolupráce mezi zdravotním a sociálním sektorem. Ve spolupráci s VUT Brno bude vytvořena a otestována platforma pro sdílení propouštěcích zpráv a dalších pacientských informací mezi zdravotním a sociálním sektorem, tak aby nadále nebylo nutné předávat si papírové zprávy. Dalším cílem je zajistit kontinuitu zdravotní a sociální péče a výběr pro pacienta nejvhodnějších forem poskytování péče. Spolupráce v těchto oblastech je realizována společně s Magistrátem města Olomouc, a to konkrétně s Odborem sociálních věcí.

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 182 886,75 EUR, příspěvek EU tvoří 85 %.

Kontakty:

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Interreg Central Europe zaměřeného na výzkum a inovace pod grantovou dohodou číslo CE1581.

Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)

Cílem projektu JADECARE je přenos čtyř dobrých praxí „včasných osvojitelů“ do jiných zemí EU (další osvojitelé). Tyto dobré praxe vychází z různých EU iniciativ zabývajících se problematikou digitální transformace v rámci poskytování zdravotní a sociální péče. K těmto iniciativám patří například EIP-AHA (NTMC FNOL je referenčním místem) s probíhajícími twinningy mezi partnery, různými Joint Action a projekty financovanými EU. Vybrané dobré praxe jsou zaměřené na integraci zdravotní péče, chronické stavy pacientů a multimorbidní pacienty, křehké pacienty s komplexními potřebami, dále na péči, prevenci a zdraví obyvatel, a na management nemocí a case management.


Záměrem programu JADECARE je posílit schopnost zdravotnických orgánů úspěšně řešit důležité aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitální a integrovanou péči zaměřenou na pacienta a jeho potřeby a přenos a podporu osvědčených postupů.
Dojde k přenosu následujících dobrých praxí: dobrá praxe Baskicko - zdravotnická strategie zaměřující se na stárnutí a chroničnost v integrované péči, dobrá praxe Katalánsko – inovační hub zaměřený na služby integrované péče podporující ICT pro chronické pacienty, německý OptiMedis – model populačně orientované integrované péče, dobrá praxe Dánsko – digitální mapa vedoucí k integraci zdravotnického sektoru.


V rámci projektu spolupracuje 17 různých evropských zemí, které jsou vedené Institutem Asociacion Instituto de Investigacion En Servicios De Salud-Kronikgune, Španělsko a FNOL vystupuje jako přidružený subjekt MZ ČR. Projekt bude trvat 36 měsíců (od října 2020 do září 2023) a je financovaný programem Evropské unie s názvem 3rd Health Programme, Joint Action Grants (HP-JA).

Tato společná akce je spolufinancována z programu Evropské unie Health Programme (2014 - 2020) pod grantovou dohodou číslo 951442.

This joint action is cofunded by the European Union’s Health Programme (2014 - 2020) under grant agreement No 951442.