Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb

Dotační program: TAČR - 3. veřejná soutěž programu ÉTA

Výzva: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky

Doba realizace: 4/2020 - 12/2022

Tento projekt reaguje na aktuální společensko-zdravotní otázku, kdy i do oblasti zdravotních a navazujících sociálních služeb pronikají v čím dál větší míře nové technologie na bázi ICT. Jednou aplikačních možností těchto technologií je jejich využití pro poskytování péče prostřednictvím telemedicíny - vzdálené péče o pacienta využívající mobilní zařízení. V řadě zemí (např. Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Izrael, Itálie a další) jsou již některé služby rozvinuty a staly se součásti běžné praxe.

V rámci ČR se doposud tyto telemedicínské služby nedostaly do rutinní praxe, jsou využívány v rámci pilotních ověření či dílčích izolovaných řešení. Jedním z důvodu, proč se tyto technologie více nerozšířily, je nepřenositelnost zahraničních modelů poskytování péče z důvodu specifických podmínek v českém zdravotnictví. Pro poskytování těchto služeb tedy v ČR jednoznačně chybí vhodný provozní a ekonomický model, který by definoval, jakým způsobem dané služby rozvíjet a zajistit jejich udržitelnost.

V rámci projektu budou řešeny dva klíčové aspekty celého modelu poskytování služeb, díky čemu bude moci podpořit rozvoje těchto služeb také v podmínkách ČR:

  1. Ekonomické aspekty a od toho odvíjející se model - zde se bude zkoumat, jaké skupiny (zejména plátci péče, poskytovatelé péče, pacienti, rodiny pacientů, veřejný sektor a další) jsou hlavními příjemci výhod a benefitů z poskytování těchto služeb, ty budou následně vyhodnoceny a porovnány s možným nákladovým modelem (zdroji financování) těchto služeb. Výstupem by měla být zpracovaná analýza pro cca 10 telemedícínských služeb jednoznačně identifikující všechny přínosy a náklady těchto služeb a na základě ní navržený ekonomický model financování těchto služeb.
  2. Organizační aspekty a od toho odvíjející se model - zde budou zkoumány organizační aspekty poskytování telemedicínských služeb ve vazbě na všechny skupiny, které do tohoto procesu vstupují (poskytovatelé péče a jejich pracovníci, plátci péče, pacienti - uživatelé služeb, rodiny pacientů, plátci péče, sociální služby a další). Výsledkem bude analýza procesů u cca 10 telemedicínských služeb na straně jednotlivých skupin a na základě ní navržený optimální organizační model poskytování telemedicínských služeb tak, aby tyto služby byly organizačně efektivní a přínosné pro všechny skupiny.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Výzkum modelu vzdálené psychologické podpory dětských i dospělých paliativních pacientů

Dotační program: TAČR - 4. veřejná soutěž programu ÉTA

Výzva: 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky

Doba realizace: 10/2020 - 9/2022

Hlavním cílem projektu je reagovat na epidemiologická opatření v souvislosti s výskytem viru COVID 19 (i případně dalších obdobných situací) a pro dětské i dospělé paliativní pacienty navrhnout a ověřit model vzdálené psychologické podpory, který bude moci nahradit osobní péči realizovanou za běžných okolností. Takto navržený a ověřený model bude možno využívat v době, kdy nebude možný osobní kontakt mezi paliativním týmem a jeho pacienty (tj. v době epidemiologických opatření), současně však může i vhodně doplnit způsob poskytování péče a podpory za běžných okolností např. pro pacienty z velkých vzdálenosti. Poskytování paliativní péče prostřednictvím moderních technologií nemá za snahu nahradit osobní poskytování péče, které je tou nejdůležitější složkou ve fázi umírání, ale nabídnout alternativu tam, kde péči není možné zajistit běžnou cestou a také umožnit lidem možnost volby, kdy moderní technologie mohou použít k častějšímu kontaktu se zdravotně sociálními pracovníky. Problematika umírání nebude řešena pouze v domácím prostředí, ale tak směrem do zdravotnického zařízení, kdy rodinným příslušníkům nebylo umožněno rozloučit se svým blízkým z důvodů pandemické situace, kdy platil striktní zákaz návštěv. Hlavním výstupem projektu bude navržený a ověřený model vzdálené psychologické podpory a péče o dětské i dospělé paliativní pacienty.

Uvedený model se zaměří na paliativní pacienty s různým typem onemocnění, zejména půjde o pacienty s chronickým srdečním selháním, leukémií, cystickou fibrózou a onkologicky nemocné pacienty. Nicméně navržený a ověřený model by měl být univerzálně využitelný i u širšího spektra onemocnění včetně vzácných a vrozených onemocnění.

Důvodem výzkum návrhu a ověření modelu vzdálené psychologické podpory právě pro paliativní pacienty je skutečnost, že český zdravotnický systém se o dané pacienty z medicínského hlediska na jednu stranu dokáže s využitím nejnovějších vědeckých poznatků velmi dobře postarat, nicméně jako velký nedostatek se ukazuje chybějící možnost specializované psychologické a sociální podpory, která by úspěšnost celé léčby zvýšila. V současné době jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc např. sledování pacienti s pokročilým srdečním selháním pomocí telemedicínských přístrojů. Jedná se zejména o pacienty, kteří jsou nově diagnostikovaní pro srdeční selhání, pacienti s mechanickou srdeční podporou čekající na transplantaci nebo s destinační terapií a pacienty terminálním stádiu (paliativní pacienti). Navržený model psychologické podpory tedy vhodným způsobem doplní současně poskytovaný způsob léčby. Obdobně je tomu u onkologicky nemocných pacientů.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence

Dotační program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Výzva: 4. veřejná soutěž Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra České republiky

Doba realizace: 1/2021 - 12/2022

Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj inteligentního bezpečnostního zdravotnického systému pro včasné odhalování pacientů COVID-19, kteří se vinou nepřesných testů vyskytnou mezi běžnými pacienty. Modulární systém bude napojen na informační infrastrukturu FN Olomouc a budou vytvořeny moduly umělé inteligence pro odhalování případů COVID-19 na základě obrazových dat (rentgen), rozborů krve a dotazníků. Z dotazníků vytvořen systém pro efektivní odhalování brzkých markerů nemoci. Výsledný systém bude sloužit pro včasné odhalování pacientů s infekcí COVID-19 a rozpoznání brzkých markerů infekčních onemocnění. Používané testy nejsou spolehlivé a nastávají případy, kdy je infekce zanesena do běžných nemocničních oddělení či komunit (domovy důchodců), dochází k nákaze personálu, dalších pacientů a uzavření celých oddělení. Námi navrhovaný systém poskytuje další stupeň záchytu infekce s použitím stávajících dat ze zdravotnictví. Přináší ochranu ohrožené skupině obyvatel s až 65x vyšším rizikem úmrtí, tj. zejména s chronickými onemocněními, jako je cukrovka (850t. ob.l v ČR), kardiovaskulárním onemocnění (hypertenze 2 mil. ob.), chronické respirační onemocnění (150 tis. ob.) či onkologická onemocnění (cca 77 tis. ob./rok).

Umělá inteligence bude odhalovat symptomy COVID-19 u pacientů, kde předchozí test na COVID-19 selhal či nebyl proveden. Navrhovaný systém bude mít do budoucna uplatnění i pro ostatní respirační a kardiovaskulární onemocnění, nejen na onemocnění COVID-19 a díky modularitě bude i snadno rozšiřitelný.

Podpora mezinárodních mobilit pracovníků FN Olomouc

Dotační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Výzva: Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Doba realizace: 7/2021 - 6/2023

Hlavním cílem projektu je podpořit realizaci mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků FNOL a posílit mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Díky realizaci projektu dojde k podpoře odborného i profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a posílením kvality lidských zdrojů ve VaV ve FNOL.

Projekt přispívá ke zvýšení kvality výzkumu FNOL, konkrétně ke zvýšení mezinárodní otevřenosti výzkumu FNOL a posílení mezinárodních mobilit pracovníků FNOL v evropském výzkumném prostoru (ERA). V rámci projektu budou navázány nové spolupráce mezi FNOL a zahraničními výzkumnými pracovišti, dojde k výměně znalostí a zkušeností mezi výzkumnými pracovníky účastnícími se mobilit a k přenosu takto získaných poznatků do praxe FNOL.

 Projekt „Podpora mezinárodních mobilit pracovníků FN Olomouc“ je spolufinancován Evropskou unií.