Aktuální národní projekty

Dotační program: TAČR - 3. veřejná soutěž programu ÉTA

Výzva: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky

Doba realizace: 4/2020 - 12/2022

Tento projekt reaguje na aktuální společensko-zdravotní otázku, kdy i do oblasti zdravotních a navazujících sociálních služeb pronikají v čím dál větší míře nové technologie na bázi ICT. Jednou aplikačních možností těchto technologií je jejich využití pro poskytování péče prostřednictvím telemedicíny - vzdálené péče o pacienta využívající mobilní zařízení. V řadě zemí (např. Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Izrael, Itálie a další) jsou již některé služby rozvinuty a staly se součásti běžné praxe.

V rámci ČR se doposud tyto telemedicínské služby nedostaly do rutinní praxe, jsou využívány v rámci pilotních ověření či dílčích izolovaných řešení. Jedním z důvodu, proč se tyto technologie více nerozšířily, je nepřenositelnost zahraničních modelů poskytování péče z důvodu specifických podmínek v českém zdravotnictví. Pro poskytování těchto služeb tedy v ČR jednoznačně chybí vhodný provozní a ekonomický model, který by definoval, jakým způsobem dané služby rozvíjet a zajistit jejich udržitelnost.

V rámci projektu budou řešeny dva klíčové aspekty celého modelu poskytování služeb, díky čemu bude moci podpořit rozvoje těchto služeb také v podmínkách ČR:

  1. Ekonomické aspekty a od toho odvíjející se model - zde se bude zkoumat, jaké skupiny (zejména plátci péče, poskytovatelé péče, pacienti, rodiny pacientů, veřejný sektor a další) jsou hlavními příjemci výhod a benefitů z poskytování těchto služeb, ty budou následně vyhodnoceny a porovnány s možným nákladovým modelem (zdroji financování) těchto služeb. Výstupem by měla být zpracovaná analýza pro cca 10 telemedícínských služeb jednoznačně identifikující všechny přínosy a náklady těchto služeb a na základě ní navržený ekonomický model financování těchto služeb.
  2. Organizační aspekty a od toho odvíjející se model - zde budou zkoumány organizační aspekty poskytování telemedicínských služeb ve vazbě na všechny skupiny, které do tohoto procesu vstupují (poskytovatelé péče a jejich pracovníci, plátci péče, pacienti - uživatelé služeb, rodiny pacientů, plátci péče, sociální služby a další). Výsledkem bude analýza procesů u cca 10 telemedicínských služeb na straně jednotlivých skupin a na základě ní navržený optimální organizační model poskytování telemedicínských služeb tak, aby tyto služby byly organizačně efektivní a přínosné pro všechny skupiny.