Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb

Dotační program: TAČR - 3. veřejná soutěž programu ÉTA

Výzva: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky

Doba realizace: 4/2020 - 12/2022

Tento projekt reaguje na aktuální společensko-zdravotní otázku, kdy i do oblasti zdravotních a navazujících sociálních služeb pronikají v čím dál větší míře nové technologie na bázi ICT. Jednou aplikačních možností těchto technologií je jejich využití pro poskytování péče prostřednictvím telemedicíny - vzdálené péče o pacienta využívající mobilní zařízení. V řadě zemí (např. Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Izrael, Itálie a další) jsou již některé služby rozvinuty a staly se součásti běžné praxe.

V rámci ČR se doposud tyto telemedicínské služby nedostaly do rutinní praxe, jsou využívány v rámci pilotních ověření či dílčích izolovaných řešení. Jedním z důvodu, proč se tyto technologie více nerozšířily, je nepřenositelnost zahraničních modelů poskytování péče z důvodu specifických podmínek v českém zdravotnictví. Pro poskytování těchto služeb tedy v ČR jednoznačně chybí vhodný provozní a ekonomický model, který by definoval, jakým způsobem dané služby rozvíjet a zajistit jejich udržitelnost.

V rámci projektu budou řešeny dva klíčové aspekty celého modelu poskytování služeb, díky čemu bude moci podpořit rozvoje těchto služeb také v podmínkách ČR:

  1. Ekonomické aspekty a od toho odvíjející se model - zde se bude zkoumat, jaké skupiny (zejména plátci péče, poskytovatelé péče, pacienti, rodiny pacientů, veřejný sektor a další) jsou hlavními příjemci výhod a benefitů z poskytování těchto služeb, ty budou následně vyhodnoceny a porovnány s možným nákladovým modelem (zdroji financování) těchto služeb. Výstupem by měla být zpracovaná analýza pro cca 10 telemedícínských služeb jednoznačně identifikující všechny přínosy a náklady těchto služeb a na základě ní navržený ekonomický model financování těchto služeb.
  2. Organizační aspekty a od toho odvíjející se model - zde budou zkoumány organizační aspekty poskytování telemedicínských služeb ve vazbě na všechny skupiny, které do tohoto procesu vstupují (poskytovatelé péče a jejich pracovníci, plátci péče, pacienti - uživatelé služeb, rodiny pacientů, plátci péče, sociální služby a další). Výsledkem bude analýza procesů u cca 10 telemedicínských služeb na straně jednotlivých skupin a na základě ní navržený optimální organizační model poskytování telemedicínských služeb tak, aby tyto služby byly organizačně efektivní a přínosné pro všechny skupiny.

 Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Výzkum modelu vzdálené psychologické podpory dětských i dospělých paliativních pacientů

Dotační program: TAČR - 4. veřejná soutěž programu ÉTA

Výzva: 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky

Doba realizace: 10/2020 - 9/2022

Hlavním cílem projektu je reagovat na epidemiologická opatření v souvislosti s výskytem viru COVID 19 (i případně dalších obdobných situací) a pro dětské i dospělé paliativní pacienty navrhnout a ověřit model vzdálené psychologické podpory, který bude moci nahradit osobní péči realizovanou za běžných okolností. Takto navržený a ověřený model bude možno využívat v době, kdy nebude možný osobní kontakt mezi paliativním týmem a jeho pacienty (tj. v době epidemiologických opatření), současně však může i vhodně doplnit způsob poskytování péče a podpory za běžných okolností např. pro pacienty z velkých vzdálenosti. Poskytování paliativní péče prostřednictvím moderních technologií nemá za snahu nahradit osobní poskytování péče, které je tou nejdůležitější složkou ve fázi umírání, ale nabídnout alternativu tam, kde péči není možné zajistit běžnou cestou a také umožnit lidem možnost volby, kdy moderní technologie mohou použít k častějšímu kontaktu se zdravotně sociálními pracovníky. Problematika umírání nebude řešena pouze v domácím prostředí, ale tak směrem do zdravotnického zařízení, kdy rodinným příslušníkům nebylo umožněno rozloučit se svým blízkým z důvodů pandemické situace, kdy platil striktní zákaz návštěv. Hlavním výstupem projektu bude navržený a ověřený model vzdálené psychologické podpory a péče o dětské i dospělé paliativní pacienty.

Uvedený model se zaměří na paliativní pacienty s různým typem onemocnění, zejména půjde o pacienty s chronickým srdečním selháním, leukémií, cystickou fibrózou a onkologicky nemocné pacienty. Nicméně navržený a ověřený model by měl být univerzálně využitelný i u širšího spektra onemocnění včetně vzácných a vrozených onemocnění.

Důvodem výzkum návrhu a ověření modelu vzdálené psychologické podpory právě pro paliativní pacienty je skutečnost, že český zdravotnický systém se o dané pacienty z medicínského hlediska na jednu stranu dokáže s využitím nejnovějších vědeckých poznatků velmi dobře postarat, nicméně jako velký nedostatek se ukazuje chybějící možnost specializované psychologické a sociální podpory, která by úspěšnost celé léčby zvýšila. V současné době jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc např. sledování pacienti s pokročilým srdečním selháním pomocí telemedicínských přístrojů. Jedná se zejména o pacienty, kteří jsou nově diagnostikovaní pro srdeční selhání, pacienti s mechanickou srdeční podporou čekající na transplantaci nebo s destinační terapií a pacienty terminálním stádiu (paliativní pacienti). Navržený model psychologické podpory tedy vhodným způsobem doplní současně poskytovaný způsob léčby. Obdobně je tomu u onkologicky nemocných pacientů.