Projekt zaměřen na navazování a posilování spolupráce s tuzemskými a zahraničními odbornými pracovišti za účelem získání nových dovedností, špičkového know-how, výměny zkušeností a celkového rozvoje informační báze v oblasti eHealth

Cílem projektu bylo implementovat do výuky lékařství na UPOL nové postupy a technologie na bázi eHealth. (Od roku 2014 se telemedicína zařadila mezi studijní předměty Lékařské fakulty UPOL). V současné době se telemedicína a eHealth vyučují v rámci volitelného předmětu "Telemedicína" ve studijním programu Všeobecné lékařství. Dále probíhá výuka telemedicíny i na Fakultě zdravotnických věd v rámci studijního programu "Organizace a řízení ve zdravotnictví" v předmětu Informační technologie ve zdravotnictví.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření interaktivní elektronické učebnice kardiologie a následná inovace výuky vybraných předmětů, které jsou vyučovány na půdě UPOL. Inovace bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření dosud v oblasti kardiologie neexistujícího formátu výukové pomůcky s množstvím videosekvencí z praxe, testů, výkladových částí, ilustrací, funkcemi sociální sítě pro vytvoření komunity atd.

Nová výuková platforma byla semestr pilotně zkoušena a dle zpětných vazeb účastníků finálně implementována do výuky. Její koncept umožňuje neustálé aktualizování. Do inovace výuky se zapojují odborníci z lékařské praxe z celé ČR i ze zahraničí. Konečný výstup byl vytvořen i v anglické verzi, která může najít své uplatnění i v zahraničí.

Cílové skupiny

  • studenti lékařských oborů (jak všeobecného lékařství, tak doktorandské studium)
  • studenti nelékařských oborů (všeobecná sestra, ošetřovatelství, fyzioterapie, radiologický asistent) na všech stupních vysokoškolského studia UPOL.
  • akademičtí pracovníci UPOL, kteří se podílejí na výuce a odborné přípravě studentů.

Klíčové aktivity

  • Sběr a příprava podkladů se zapojením českých i zahraničních odborníků z praxe;
  • Tvorba odborného obsahu nové výukové platformy – textová část;
  • Tvorba odborného obsahu nové výukové platformy – audiovizuální záznamy z lékařské praxe (IKEM, FNOL);
  • Grafické a technické zpracování nové výukové platformy včetně vytvoření mutace v anglickém jazyce;
  • Inovace studijních programů – zavedení platformy do pilotní výuky a následné finální úpravy.
  • Zapojení cílových skupin

Studenti během celého studia měli možnost pracovat s unikátním interaktivním učebním materiálem a účastnili se pilotní výuky a jejího hodnocení. Akademičtí pracovníci se podíleli na tvorbě jednotlivých součástí výukové pomůcky a byli v kontaktu se zahraničními odborníky, účastnili se zahraničních kongresů, seminářů a dalších odborných setkání a poznatky následně využívali během přípravy na tvorbu kardioučebnice a výuku vnitřního lékařství.

Přínos projektu kardioučebnice

Přínos výstupů projektu svým způsobem znamená menší revoluci ve výuce kardiologie. V ČR zatím obdobná výuková pomůcka neexistuje. Výstupy projektu zefektivnily a zkvalitnily vzdělávání studentů i akademických pracovníků a umožňují zvýšit jejich informovanost o aktuálních novinkách v oblasti kardiologie. Hlavním benefitem vyplývajícím z povahy projektu byla možnost obou cílových skupin účastnit se tvorby velmi unikátní výukové pomůcky.

Hlavním cílem projektu kardioučebnice je inovace výuky předmětů vyučovaných na I. interní klinice – kardiologické v rámci magisterských a postgraduálních studijních programů - General Medicine  and Internal Medicine.

Podstata tohoto projektu spočívá zejména ve zpracování a průběžné aktualizaci klíčové výukové pomůcky, kterou je Interaktivní kardiologická výuková

Pro registraci do kardioučebnice použijte následující odkaz: ecardio.cz.

Jedná se projekt zaměřen na podporu a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce Národního telemedicínského centra (NTMC) a jeho hlavním posláním a cílem je dále rozvinout současnou činnost NTMC v oblasti základního výzkumu a podpořit jeho aktivity směřující k rozvoji vědecko-výzkumné spolupráce v oblasti eHealth a kardiologie

Hlavním cílem projektu bylo analyzovat využitelnost evropských přı́kladů dobré́ praxe v oblastiaktivního a zdravého stárnutí́ a podpořit jejich přenos do praxe v ČR. V rámci projektu došlo k výběru a získaní́komplexních informacı́ o vhodných dobrých praxı́ ze zemı́ EU a ověřených poznatků z využı́vánı́nástrojů ICT pro zkvalitnění́ péče o populaci ve věku 65+ v ČR. Během projektu byla navázána a prohloubena spolupráce s tvůrci dobrých praxı́ v zemích EU, kteří́ nabízejí́ opatřenı́ k dalšímu šı́řenı́. Následně byly poznatky analyzovány, což vedlo k ověřenı́ jejich aplikovatelnosti v podmínkách zdravotnictví́ v ČR. V rámci projektu byly formulovány konkrétnı́ návrhy opatřenı́ pro jejich zavedenı́ do praxe v ČR. Jedná se o soubor doporučení pro realizaci vybraných dobrých praxí v ČR, který doplňuje specializovanou mapu a slouží jako návod pro implementaci a využití vybraných dobrých praxí v ČR.Výsledky výzkumu byly rozšı́řeny na úroveň̌ ministerstev, krajů, municipalit a poskytovatelů zdravotní péče s cílem jejich maximálního využití v praxi.

Více o projektu ZDE.