Národní telemedicínské centrum jako referenční místo pro aktivní a zdravé stárnutí

V rámci poskytování péče chronicky nemocným pacientům zejména s kardiovaskulárním onemocněním se stala Fakultní nemocnice Olomouc prostřednictvím Národního telemedicínského centra tzv. referenčním místem v rámci Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (dále EIP AHA). Toto partnerství vzniklo roku 2012 jako pilotní partnerství iniciované Evropskou komisí na podnět evropských regionů, kde se otázky dopadu stárnoucí populace a s tím spojených chronických chorob staly součástí urgentní agendy.

Partnerství EIP on AHA má za cíl umožnit občanům EU vést zdravý, aktivní a nezávislý život v průběhu stáří, ale také zlepšit udržitelnost a efektivitu sociálního systému a zdravotnictví. V neposlední řadě je cílem dosáhnout posílení a zlepšení konkurenceschopnosti na trzích inovativních produktů a služeb v reakci na problém stárnutí populace na úrovni EU i na celosvětové úrovni. Snahou partnerství je vytvořit sítě, poskytovat důkazy, metodiku, databázi a přenos znalostí o inovacích přívětivých pro stárnoucí populaci.

Činnostem v EIP on AHA se věnují evropské státy (prostřednictvím ministerstev), regiony, nemocnice, univerzity, asociace, firmy a další subjekty. Každý subjekt deklaruje určitý závazek v dané oblasti, který přispívá ke společnému cíli, kterým je prodloužení průměrné doby zdravého života občanů EU (o 2 roky do r. 2020). Partnerství identifikovalo 3 pilíře, které mapují vztah seniorů a systému zdravotní nebo sociální péče:

  • prevence, screening a časná diagnóza
  • péče a léčba
  • zdravé stárnutí a nezávislý život.

Činnost partnerství se zaměřuje na praktické aspekty opatření, jejich šíření v rámci regionů a mezi státy. EIP on AHA se oborově člení na 6 akčních oblastí (akčních skupin), které koodinují práce v příslušných oborech a vytvářejí nástroje na podporu zavádění poznatků do praxe. Úspěšná opatření, která prokázala pozitivní efekt či dopad alespoň v části sledovaných oblastí se formulují do tzv. dobrých praxí (Good Practices - GP, někdy též Best Practices - BP).

Fakultní nemocnice Olomouc FNOL se prostřednictvím Národního  telemedicínského centra (NTMC) také účastní  Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí  v akční skupině AG B3 (Integrovaná péče  zahrnující dálkovou monitoraci). V roce 2013 získala status Referenčního místa za příklady dobré praxe v oblasti chronických chorob. Fakultní nemocnice Olomouc v roce 2016 tento status obhájila a stala se tak jediným referenčním místem ve střední a východní Evropě.