Národní telemedicínské centrum
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Aktuální národní projekty

Dotační program: TAČR - 3. veřejná soutěž programu ÉTA

Výzva: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky

Doba realizace: 4/2020 - 12/2022

Tento projekt reaguje na aktuální společensko-zdravotní otázku, kdy i do oblasti zdravotních a navazujících sociálních služeb pronikají v čím dál větší míře nové technologie na bázi ICT. Jednou aplikačních možností těchto technologií je jejich využití pro poskytování péče prostřednictvím telemedicíny - vzdálené péče o pacienta využívající mobilní zařízení. V řadě zemí (např. Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Izrael, Itálie a další) jsou již některé služby rozvinuty a staly se součásti běžné praxe.

V rámci ČR se doposud tyto telemedicínské služby nedostaly do rutinní praxe, jsou využívány v rámci pilotních ověření či dílčích izolovaných řešení. Jedním z důvodu, proč se tyto technologie více nerozšířily, je nepřenositelnost zahraničních modelů poskytování péče z důvodu specifických podmínek v českém zdravotnictví. Pro poskytování těchto služeb tedy v ČR jednoznačně chybí vhodný provozní a ekonomický model, který by definoval, jakým způsobem dané služby rozvíjet a zajistit jejich udržitelnost.

V rámci projektu budou řešeny dva klíčové aspekty celého modelu poskytování služeb, díky čemu bude moci podpořit rozvoje těchto služeb také v podmínkách ČR:

 1. Ekonomické aspekty a od toho odvíjející se model - zde se bude zkoumat, jaké skupiny (zejména plátci péče, poskytovatelé péče, pacienti, rodiny pacientů, veřejný sektor a další) jsou hlavními příjemci výhod a benefitů z poskytování těchto služeb, ty budou následně vyhodnoceny a porovnány s možným nákladovým modelem (zdroji financování) těchto služeb. Výstupem by měla být zpracovaná analýza pro cca 10 telemedícínských služeb jednoznačně identifikující všechny přínosy a náklady těchto služeb a na základě ní navržený ekonomický model financování těchto služeb.
 2. Organizační aspekty a od toho odvíjející se model - zde budou zkoumány organizační aspekty poskytování telemedicínských služeb ve vazbě na všechny skupiny, které do tohoto procesu vstupují (poskytovatelé péče a jejich pracovníci, plátci péče, pacienti - uživatelé služeb, rodiny pacientů, plátci péče, sociální služby a další). Výsledkem bude analýza procesů u cca 10 telemedicínských služeb na straně jednotlivých skupin a na základě ní navržený optimální organizační model poskytování telemedicínských služeb tak, aby tyto služby byly organizačně efektivní a přínosné pro všechny skupiny.

Aktuální mezinárodní projekty

Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES project)

SHAPES je inovační projekt financovaný programem Evropské unie s názvem Horizont 2020, do kterého je zapojeno celkem 14 evropských zemí. Jeho cílem je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí stárnoucí populace. Interoperabilní platforma umožní řešení problémů, které provází zejména starší občany, ale i rodiny a poskytovatele služeb a to tím, že nabídne síť rozsáhlých vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení jsou určena zejména pro starší dospělé, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení funkčnosti a schopností, ať už fyzických nebo psychologických, ale také pomáhají zdravým lidem udržovat jejich zdraví co nejdéle je to možné.

Projekt SHAPES bude svojí realizací podporovat evropský průmysl a tvůrce politik, aby našli způsob, jak úspěšně čelit výzvám stárnoucí populace. Kromě toho bude posouvat kupředu rozvoj obchodních modelů založených na hodnotách (tzv. value based model), aby otevřel a rozšířil trh pro inovativní řešení a služby v oblasti digitálního zdraví a péče, ale také aby podporoval a prodlužoval zdravý a nezávislý život. V rámci projektu spolupracuje 36 organizací, které jsou vedené institutem ALL (Assisting Living & Learning) Institute, University of Maynooth, Irsko. Projekt bude trvat 48 měsíců (od listopadu 2019 do října 2023) a bude zahrnovat řadu aktivit, které se zaměřují na vytvoření samotné digitální platformy, vývoj a zdokonalení celkem 15 řešení, která budou jak technologická, tak řešení pro sociální péči zaměřená na podporu starších lidí.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je realizace pilotního ověření nových technologií v oblasti Smart homes, kde bude využívat nejnovější digitální řešení pro sběr dat, jako je např. pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu apod. Další oblastí bude zapojení se do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicinských služeb, kdy NTMC do projektu vstupuje se svým telemedicínským systém s cílem zdokonalit tento systém dle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Poslední oblastí, kde bude NTMC v pilotním ověření aktivní, je oblast adherence k medikaci seniorních občanů, kdy budou ověřeny dostupné metody monitorace užívání léků v domácím prostředí seniora. Spolupráce v těchto oblastech je realizována společně s Magistrátem města Olomouce a to konkrétně s Odborem sociálních věcí.

https://shapes2020.eu/

------

Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly - niCE-life project

Projekt niCE-life je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a dalších chronických onemocnění prostřednictvím rozvoje mezinárodně aplikovatelného modelu zdravotnických a pečovatelských služeb pro křehké seniory (založené na dobré praxi sítě e-Care vzniklé v Italské Boloni) s využitím progresivních technologií (tj. zejména senzorových technologií, ICT, telemedicíny a pokročilých technik pro analýzy dat). Smyslem je zabránění křehkosti seniorů, zlepšení kvality péče o chronicky nemocné seniory a podpora jejich nezávislého života, sociálních kontaktů a domácí péče po propuštění z nemocnice.

Inteligentní monitorovací platforma, nové řešení zdravotní péče a organizační změny péče budou navrženy a testovány v pilotních projektech a doplněny místními akčními plány s přihlédnutím k národní zdravotní legislativě a systému zdravotní a sociální péče včetně akcentace místních podmínek. Spolu s cílovými školeními přispějí k posílení kapacit a kompetencí veřejného sektoru a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb k efektivnímu řešení naléhavých sociálních problémů a výzev zaměřených na podporu nezávislého života křehkých seniorů. Díky projektu dojde ke snížení rizikových faktorů způsobujících křehkost seniorů a zlepšení sociálních podmínek pro integrace křehkých osob. Inovativní charakter projektu je podpořen využitím nejmodernějších dostupných technologií v pečovatelských službách v partnerských regionech a využitím monitorovací platformy založená na umělé inteligenci pro pečovatele i pacienty.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/niCE-life.html

------

PROFID

V rámci projektu PROFID bude vypracován nástroj na podporu klinického rozhodování (skóre rizika), který bude předvídat jednotlivé riziko SCD (náhlé srdeční smrti) a identifikovat osoby po IM (infarktu myokardu), kteří budou optimálně využívat výhody ICD (implantabilního kardioverter defibrilátoru). Dvě paralelní randomizované klinické studie potvrdí implementaci rizikového skóre pro určení implantace ICD, zatímco ekonomické analýzy vyhodnotí její ekonomický dopad na jednotlivé zdravotnické systémy. Náhlá srdeční smrt (SCD) je hlavní nevyřešený problém veřejného zdraví, který představuje přibližně 20% všech úmrtí v Evropě s odhadovaným ročním výskytem ~ 350-700 000 případů. Jedná se nejčastěji o pacienty s prodělaným předchozím infarktem myokardu (IM). Pokud se neléčí, pacient zemře během několika minut, ale SCD může být úspěšně zabráněno pomocí implantabilního kardioverter defibrilátoru (ICD). Implantace ICD je vysoce účinná metoda, ale je také spojena s potenciálně závažnými komplikacemi a vysokými náklady na zdravotní péči.

Ukončené zahraniční projekty

 • UNIversal solutions in TElemedicine Deployment for European HEALTH care (United4Health), (ICT PSP EC, konec 12/2015)
 • Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open Access FTTH Networks, (EP - EC, konec 5/2016)
 • Scaling integrated care in context SCIROCCO (EC, konec 11/2018)
 • Twinning – Kampánie, Sev. Irsko, Barcelona
 • Bez podpory, zainteresovaný observer - Delivering integrated eCare - SmartCare (EC, 2015)
 • Bez podpory, neofic. observer - European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice – Momentum (EC, 2015)
 

Scirocco

SCIROCCO (Scaling Integrated Care in Context) je konsorcium 10 evropských partnerů, kteří společně tvoří online nástroj pro hodnocení připravenosti k implementaci integrované péče v jednotlivých regionech/organizacích. Problematika integrované péče v ČR je dlouhodobě diskutována, ale v současné době není implementována do praxe. Pro integrovanou péči chybí jednotlivé metodologie, jejíž vypracování jsou cílem projektu a vedou k pochopení, jakým způsobem integrovanou péči implementovat. Hlavní důraz je kladen na kontext a prostředí systémů zdravotní péče pro přijetí integrované péče. Více informací o projektu naleznete na následujícím odkaze http://www.scirocco-project.eu/

 

 

Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open Access FTTH Networks

V roce 2015 byl pod záštitou Lékařské fakulty v Olomouci spuštěn projekt Connected for Health, který měl za úkol identifikovat, otestovat a vyhodnotit nové i stávající systémy a služby (př. videokonzultace) pro poskytování dostupné domácí zdravotní péče prostřednictvím otevřených FTTH (Fiber To The Home) sítí.

Koordinátorem celého projektu byl finský Regional Council of South Ostrobothnia (RCSO) a doba realizace projektu byla 5. 6. 2015 – 4. 6. 2016, kdy poskytovatelem podpory byla Evropská komise. 

Smyslem projektu bylo najít nejvhodnější, uživatelsky nejpřívětivější a nákladově nejefektivnější kombinaci systémů pro naplňování individuálních potřeb pacientů a získat důkazy pro národní i regionální stakeholdery (poskytovatelé, operátoři, regulátoři apod.) o výhodách FTTH sítí pro domácí péči.

Testování bylo prováděno ve čtyřech pilotních studiích s koncovými uživateli v řídce obydlených oblastech s omezeným přístupem k síti ve Finsku, Švédsku a Dánsku, stejně jako v hustěji obydlených oblastech s vysoce kvalitním připojení k síti. Cílem pilotních studií bylo:

 • Zvýšit počet spojení pacienta s rodinou prostřednictvím virtuálních prostředků,
 • zvýšit počet virtuálních schůzek doktorů s pacienty v domácí péči,
 • redukovat administrativní práci pro personál poskytující domácí péči,
 • zlepšení přístupu ke zdravotním údajům (př. změna léků),
 • lepší dostupnost zdravotní péče,
 • zlepšení úrovně znalostí seniorů v problematice péče o zdraví,
 • zvýšení úrovně znalostí odborníků.

Univerzita Palackého se prostřednictvím NTMC podílela zejména na plánu využitelnosti s udržitelným využíváním výsledků projektu v dalších výzkumných aktivitách, evaluaci všech pilotů, cost-benefit analýzou a socioekonomickým hodnocením pilotů včetně etických a právních aspektů.

Hlavním výstupem projektu byla zpráva s doporučeními pro Evropskou komisi o relevantních eHealth systémech a službách založených na využívání open access FTTH sítí, které jsou přenositelné a využitelné i v dalších zemích EU.

Národní telemedicínské centrum jako referenční místo pro aktivní a zdravé stárnutí

V rámci poskytování péče chronicky nemocným pacientům zejména s kardiovaskulárním onemocněním se stala Fakultní nemocnice Olomouc prostřednictvím Národního telemedicínského centra tzv. referenčním místem v rámci Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (dále EIP AHA). Toto partnerství vzniklo roku 2012 jako pilotní partnerství iniciované Evropskou komisí na podnět evropských regionů, kde se otázky dopadu stárnoucí populace a s tím spojených chronických chorob staly součástí urgentní agendy.

 Partnerství EIP on AHA má za cíl umožnit občanům EU vést zdravý, aktivní a nezávislý život v průběhu stáří, ale také zlepšit udržitelnost a efektivitu sociálního systému a zdravotnictví. V neposlední řadě je cílem dosáhnout posílení a zlepšení konkurenceschopnosti na trzích inovativních produktů a služeb v reakci na problém stárnutí populace na úrovni EU i na celosvětové úrovni. Snahou partnerství je vytvořit sítě, poskytovat důkazy, metodiku, databázi a přenos znalostí o inovacích přívětivých pro stárnoucí populaci.

Činnostem v EIP on AHA se věnují evropské státy (prostřednictvím ministerstev), regiony, nemocnice, univerzity, asociace, firmy a další subjekty. Každý subjekt deklaruje určitý závazek v dané oblasti, který přispívá ke společnému cíli, kterým je prodloužení průměrné doby zdravého života občanů EU (o 2 roky do r. 2020). Partnerství identifikovalo 3 pilíře, které mapují vztah seniorů a systému zdravotní nebo sociální péče:

 • prevence, screening a časná diagnóza
 • péče a léčba
 • zdravé stárnutí a nezávislý život.

Činnost partnerství se zaměřuje na praktické aspekty opatření, jejich šíření v rámci regionů a mezi státy. EIP on AHA se oborově člení na 6 akčních oblastí (akčních skupin), které koodinují práce v příslušných oborech a vytvářejí nástroje na podporu zavádění poznatků do praxe. Úspěšná opatření, která prokázala pozitivní efekt či dopad alespoň v části sledovaných oblastí se formulují do tzv. dobrých praxí (Good Practices - GP, někdy též Best Practices - BP).

Fakultní nemocnice Olomouc FNOL se prostřednictvím Národního  telemedicínského centra (NTMC) také účastní  Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí  v akční skupině AG B3 (Integrovaná péče  zahrnující dálkovou monitoraci). V roce 2013 získala status Referenčního místa za příklady dobré praxe
v oblasti chronických chorob. Fakultní nemocnice Olomouc v roce 2016 tento status obhájila a stala se tak jediným referenčním místem ve střední a východní Evropě.