Národní telemedicínské centrum
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Realizované národní projekty

 • Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth (MŠMT, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání), konec 12/2014
 • Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů (MŠMT, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání) konec 12/2014
 • Interaktivní kardiologie – moderní výukové metody (MŠMT, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání) konec 12/2014
 • Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce NTMC, konec 12/2017
 • Analýza využitelnosti evropských příkladů dobré praxe v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (TAČR, konec 12/2017)

Realizované zahraniční projekty

 • UNIversal solutions in TElemedicine Deployment for European HEALTH care (United4Health), (ICT PSP EC, konec 12/2015)
 • Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open Access FTTH Networks, (EP - EC, konec 5/2016)
 • Scaling integrated care in context SCIROCCO (EC, konec 11/2018)
 • Twinning – Kampánie, Sev. Irsko (EC, konec 2/2017)
 • Bez podpory, zainteresovaný observer - Delivering integrated eCare - SmartCare (EC, 2015)
 • Bez podpory, neofic. observer - European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice – Momentum (EC, 2015)

Scirocco

SCIROCCO (Scaling Integrated Care in Context) je konsorcium 10 evropských partnerů, kteří společně tvoří online nástroj pro hodnocení připravenosti k implementaci integrované péče v jednotlivých regionech/organizacích. Problematika integrované péče v ČR je dlouhodobě diskutována, ale v současné době není implementována do praxe. Pro integrovanou péči chybí jednotlivé metodologie, jejíž vypracování jsou cílem projektu a vedou k pochopení, jakým způsobem integrovanou péči implementovat. Hlavní důraz je kladen na kontext a prostředí systémů zdravotní péče pro přijetí integrované péče. Více informací o projektu naleznete na následujícím odkaze http://www.scirocco-project.eu/

 

 

Connected for Health: Well-Being and Healthcare Solutions in Open Access FTTH Networks

V roce 2015 byl pod záštitou Lékařské fakulty v Olomouci spuštěn projekt Connected for Health, který měl za úkol identifikovat, otestovat a vyhodnotit nové i stávající systémy a služby (př. videokonzultace) pro poskytování dostupné domácí zdravotní péče prostřednictvím otevřených FTTH (Fiber To The Home) sítí.

Koordinátorem celého projektu byl finský Regional Council of South Ostrobothnia (RCSO) a doba realizace projektu byla 5. 6. 2015 – 4. 6. 2016, kdy poskytovatelem podpory byla Evropská komise. 

Smyslem projektu bylo najít nejvhodnější, uživatelsky nejpřívětivější a nákladově nejefektivnější kombinaci systémů pro naplňování individuálních potřeb pacientů a získat důkazy pro národní i regionální stakeholdery (poskytovatelé, operátoři, regulátoři apod.) o výhodách FTTH sítí pro domácí péči.

Testování bylo prováděno ve čtyřech pilotních studiích s koncovými uživateli v řídce obydlených oblastech s omezeným přístupem k síti ve Finsku, Švédsku a Dánsku, stejně jako v hustěji obydlených oblastech s vysoce kvalitním připojení k síti. Cílem pilotních studií bylo:

 • Zvýšit počet spojení pacienta s rodinou prostřednictvím virtuálních prostředků,
 • zvýšit počet virtuálních schůzek doktorů s pacienty v domácí péči,
 • redukovat administrativní práci pro personál poskytující domácí péči,
 • zlepšení přístupu ke zdravotním údajům (př. změna léků),
 • lepší dostupnost zdravotní péče,
 • zlepšení úrovně znalostí seniorů v problematice péče o zdraví,
 • zvýšení úrovně znalostí odborníků.

Univerzita Palackého se prostřednictvím NTMC podílela zejména na plánu využitelnosti s udržitelným využíváním výsledků projektu v dalších výzkumných aktivitách, evaluaci všech pilotů, cost-benefit analýzou a socioekonomickým hodnocením pilotů včetně etických a právních aspektů.

Hlavním výstupem projektu byla zpráva s doporučeními pro Evropskou komisi o relevantních eHealth systémech a službách založených na využívání open access FTTH sítí, které jsou přenositelné a využitelné i v dalších zemích EU.

Národní telemedicínské centrum jako referenční místo pro aktivní a zdravé stárnutí

V rámci poskytování péče chronicky nemocným pacientům zejména s kardiovaskulárním onemocněním se stala Fakultní nemocnice Olomouc prostřednictvím Národního telemedicínského centra tzv. referenčním místem v rámci Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (dále EIP AHA). Toto partnerství vzniklo roku 2012 jako pilotní partnerství iniciované Evropskou komisí na podnět evropských regionů, kde se otázky dopadu stárnoucí populace a s tím spojených chronických chorob staly součástí urgentní agendy.

 Partnerství EIP on AHA má za cíl umožnit občanům EU vést zdravý, aktivní a nezávislý život v průběhu stáří, ale také zlepšit udržitelnost a efektivitu sociálního systému a zdravotnictví. V neposlední řadě je cílem dosáhnout posílení a zlepšení konkurenceschopnosti na trzích inovativních produktů a služeb v reakci na problém stárnutí populace na úrovni EU i na celosvětové úrovni. Snahou partnerství je vytvořit sítě, poskytovat důkazy, metodiku, databázi a přenos znalostí o inovacích přívětivých pro stárnoucí populaci.

Činnostem v EIP on AHA se věnují evropské státy (prostřednictvím ministerstev), regiony, nemocnice, univerzity, asociace, firmy a další subjekty. Každý subjekt deklaruje určitý závazek v dané oblasti, který přispívá ke společnému cíli, kterým je prodloužení průměrné doby zdravého života občanů EU (o 2 roky do r. 2020). Partnerství identifikovalo 3 pilíře, které mapují vztah seniorů a systému zdravotní nebo sociální péče:

 • prevence, screening a časná diagnóza
 • péče a léčba
 • zdravé stárnutí a nezávislý život.

Činnost partnerství se zaměřuje na praktické aspekty opatření, jejich šíření v rámci regionů a mezi státy. EIP on AHA se oborově člení na 6 akčních oblastí (akčních skupin), které koodinují práce v příslušných oborech a vytvářejí nástroje na podporu zavádění poznatků do praxe. Úspěšná opatření, která prokázala pozitivní efekt či dopad alespoň v části sledovaných oblastí se formulují do tzv. dobrých praxí (Good Practices - GP, někdy též Best Practices - BP).

Fakultní nemocnice Olomouc FNOL se prostřednictvím Národního  telemedicínského centra (NTMC) také účastní  Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí  v akční skupině AG B3 (Integrovaná péče  zahrnující dálkovou monitoraci). V roce 2013 získala status Referenčního místa za příklady dobré praxe
v oblasti chronických chorob. Fakultní nemocnice Olomouc v roce 2016 tento status obhájila a stala se tak jediným referenčním místem ve střední a východní Evropě.