Fakultní nemocnice Olomouc spustila velký národní projekt zaměřený na telemedicínu

26. 10. 2023

Telemedicína je již několik let součástí českého veřejného prostoru, a to mezi odborníky i laiky. Poskytování zdravotních služeb na dálku a využití moderních technologií ve zdravotnictví výrazně urychlila koronavirová pandemie. Současně se ale ukázalo, že ze strany českého státu chybí komplexní a objektivní pravidla, organizační, legislativní a ekonomické zastřešení. Výrazné zlepšení v tomto směru slibuje projekt nazvaný „Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína“. V rámci Národního plánu obnovy jej realizuje Národní telemedicínské centrum, které funguje při Fakultní nemocnici Olomouc. Ostrou fázi projektu zahájilo v polovině září úvodní setkání na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

  • Obrázek 1 : Ostrou fázi projektu odstartovalo setkání s partnery na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Náš projekt chce urychlit cestu k vytvoření důvěryhodného a transparentního rámce pro poskytování zdravotních služeb na dálku. Jeho výstupem bude komplexní soubor možných kroků ve všech aspektech, které s praktickým využitím nástrojů telemedicíny souvisejí. Počítáme se analýzami a návrhy v oblastech legislativních opatření a systému hodnocení, s nástinem modelů regionálního i celostátního systému pro zpřístupnění nástrojů telemedicíny a samozřejmě také s ověřením navržených metod v pilotních projektech pro obory, jako jsou kardiologie, pneumologie, diabetologie, oftalmologie, paliativní medicína a další,“ shrnuje cíle projektu jeho garant a obchodní náměstek FN Olomouc Čeněk Merta.

Na úvodním setkání představili řešitelé projektu zástupcům ministerstva a potenciálním partnerům tři hlavní produkty, které s podporou Národního plánu obnovy vzniknou. První produkt s názvem Vytvoření organizačního a legislativního rámce telemedicíny a mHealth uvedli Čeněk Merta a projektový manažer David Kula. „Legislativní rámec pro telemedicínu jako součást zdravotních služeb je naprosto klíčový. Budeme vycházet ze stávajících právních předpisů, ale počítáme i s pečlivým srovnáním s legislativním prostředím jiných zemí a legislativou Evropské unie. Naším cílem je navrhnout adekvátní legislativní opatření,“ popisuje Čeněk Merta.

Druhý produkt nazvaný Vytvoření hodnotícího, úhradového a realizačního rámce telemedicíny a mHealth představili profesor Miloš Táborský a Čeněk Merta. „V českém prostředí stále chybí metodika pro posuzování telemedicínských služeb. Proto v pracovní skupině zpracujeme podrobnou analýzu dobrých praxí ze zahraničí a dosavadních českých zkušeností včetně využití poznatků z realizovaných projektů u nás i v zahraničí a na jejím základě obecně platný a závazný postup navrhneme,“ vysvětluje přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a dlouholetý lídr implementace telemedicíny v České republice Miloš Táborský. Řešitelé projektu ale podle něj počítají i se vznikem praktického referenčního průvodce a informačního portálu, tedy nástrojů, které lékařům a dalším zdravotníkům usnadní orientaci v prostředí telemedicínských služeb.

Projekt Národního telemedicínského centra zahrnuje i třetí produkt, a to Komunikační platformu pro telemedicínu a pilotní spuštění služeb. Představení tohoto záměru na pražském setkání se ujali náměstek informačních technologií FN Olomouc Antonín Hlavinka a koordinátor projektů Michal Štýbnar. „Zpracujeme funkční model celostátní komunikační platformy, který bude přístupný širokému spektru poskytovatelů zdravotních služeb. Tato platforma umožní využití telemedicínských intervencí a interakci s pacienty a rozšíříme ji také o mobilní aplikaci pro pacienty využívající služby zdravotnických zařízení. Naše řešení přitom počítá s napojením na infrastrukturu eHealth a eGovernmentu,“ objasňuje plán Antonín Hlavinka.

Úvodní setkání k projektu v rámci Národního plánu obnovy, který navazuje na předchozí úspěšné národní a mezinárodní aktivity Národního telemedicínského centra, završila živá a podnětná diskuze. Ta podle Čeňka Merty ukázala velký zájem potenciálních partnerů o účast v projektu. „V další fázi vytvoříme odborné týmy pro důkladnou konzultaci jednotlivých témat a budeme diskutovat o modelech telemedicínských služeb s poskytovateli zdravotní péče. Probíhají také předběžné konzultace s potenciálními dodavateli integrační telemedicínské platformy a formují se týmy s partnery projektu, kde se bude odehrávat pilotní ověření vybraných telemedicínských intervencí,“ uzavírá obchodní náměstek FN Olomouc.